Lika självklart som det är för oss att ständigt utveckla våra produkters funktion, är det att ständigt minska deras påverkan på miljön. Vår syn på hållbarhet är att kläderna inte bara ska prestera maximalt här och nu, de ska fortsätta göra det år efter år och tvätt efter tvätt.
Det har varit en av våra främsta drivkrafter redan från början och idag arbetar vi hårdare än någonsin med just den ambitionen. Utöver de projekt som vi själva driver och utvecklar, deltar vi i flera olika forskningsprojekt. Här finns samlad information om hur vi arbetar med hållbarhet.

Hållbarhetsåtaganden

Som en naturlig del i vårt hållbarhets- och miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar med flera olika hållbarhetsåtaganden som alla syftar till att minska företagets, våra anställdas och våra användares påverkan på miljön. Dessa åtaganden handlar bland annat om att välja material och tillbehör som är tillverkade på ett miljöriktigt vis, att hushålla med råvaror och minska spill, att minska vårt användande av energi och vatten, att klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar och att involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete. Vi strävar också efter att de transporter vi genomför är miljömedvetna och inte sker i onödan.

Förädlingsverkstad

I vår förädlingsverkstad hjälper vi till med att laga plagg som fortfarande har flera år kvar av användning. På så sätt kan vi som företag och du som användare tillsammans förlänga arbetsklädernas livslängd och begränsa tillverkningen av nya textilier.

Kontakta oss

Transporter

Med transporter menar vi alla leveranser till och från fabrik, till och från kund samt hur vi själva reser i våra arbeten. Transporter utgör en stor del av Taigas klimatpåverkan.

För att begränsa våra transporter produceras alltid våra produkter i Europa och vi väljer alltid våra leverantörer med omsorg för miljön. Så långt det är möjligt undviker vi att skicka beställningar och varor innan vi kan skicka en försvarbar mängd i samma leverans. För oss är det också självklart att vi använder klimatsmarta alternativ vid våra egna resor.

Code of conduct

Lika viktigt som att våra kläder håller den höga kvalitet vi vill är att de som arbetar för och med oss har goda arbetsförhållanden. För att säkerställa att det är så har vi tagit fram en code of conduct. Alla som arbetar med oss, våra egna medarbetare så väl som producenter och återförsäljare, förbinder sig att följa denna. På så vis kan vi tillsammans skapa goda förutsättningar för alla att ha en trevlig och trygg arbetsplats att gå till.

Taiga uppförandekod

Visselblåsarfunktion

Genom Taigas visselblåsarfunktion kan du som medarbetare involverad i tillverkning eller leverans av produkter till Taiga, Taigas egna medarbetare, samarbetspartners etc. rapportera eventuella missförhållanden och oegentligheter som strider mot de grundläggande kraven för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och korruption.

Givetvis kan du välja att vara anonym i din anmälan.

Visselblåsning