Miljö

Vårt miljöarbete

Climate Protection Systems™ skyddar
mer än på ett sätt

Vi vill vara med och arbeta för att minska påverkan på vår miljö, därför har vi certifierat oss enligt ISO 14001. Men vi för ändå ständigt en dialog med fiber- och tygtillverkare och tar del i forskningen av hållbara material. Så fort utvecklingen är framme kommer vi vara först med att använda dessa. För att minska våra frakter använder vi oss främst av europeiska material och fabriker. För oss är det också självklart att vi använder klimatsmarta alternativ vid våra resor.

Vi strävar efter att alla Taigas ingående material och tillbehör i produkterna ska vara Oeko-Tex® eller Bluesign® certifierade. Det är globala provnings- och certifieringssystem inom textilindustrin som innefattar en rad kriterier och krav. Öko-Tex kan ses som en indirekt miljömärkning, även om råvarorna inte är ekologiskt framställda. Bluesign är en standard för miljöcertifiering av textilproduktion. Certifieringen gäller också samhällsansvar (CSR) och innefattar såväl utsläpp i luft och vatten, resurshushållning och arbetsmiljö, som säkerheten för dig som bär plaggen. Däremot omfattas inte miljöbelastningen när produkterna används. Taiga följer naturligtvis också lagkraven enligt REACH, EU:s förordning för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö från risker som kan förorsakas av kemikalier. Sammanfattningsvis gör vi ofta långt mer än vad lagar och branschförordningar förespråkar.

oeko-tex.com
bluesign.com
kemi.se/reach

I ett vidare perspektiv medför även vår syn på hållbarhet att kläderna kan användas länge. För dig som kund blir även den ekonomiska kostnaden då lägre. Följden blir också att mindre naturresurser förbrukas. Strävan efter att hela tiden utveckla och förbättra miljöarbetet är en process som vi arbetar med och tänker på varje dag.

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som gäller vår verksamhet och som genomsyrar hela vår organisation. Vi strävar efter att våra partners ska se oss som en självklar aktör genom ständig utveckling av produkter, personal och ledningssystem samt känna fullt förtroende för oss som rådgivare.

Det här är våra åtaganden - vi ska:


  • minska vår påverkan på miljön.
  • vid val av material och tillbehör till våra produkter, uppmuntra våra leverantörer så att de tillverkar på ett miljöriktigt vis.
  • sträva efter att de transporter vi genomför är miljömedvetna.
  • hushålla med råvaror och undvika spill
  • minska vårt användande av energi och vatten.
  • klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.
  • involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete.

Alla våra material

Vi nöjer oss bara med det bästa. Därför använder vi textilier och kvaliteter från världens främsta aktörer på funktionsmaterial.