Miljö

Vårt miljöarbete

Vi är ödmjuka inför det faktum att all tillverkning har en negativ effekt på klimatet och vi vill vara med och arbeta aktivt för att minska den påverkan. Lika självklart som det är för oss att ständigt sträva efter att utveckla våra produkter rent funktionellt är det för oss att ständigt minska deras miljöpåverkan. I ett vidare perspektiv medför även vår syn på hållbarhet att kläderna kan användas länge. För dig som användare innebär det många fördelar. Följden blir också att mindre naturresurser förbrukas.

Som en naturlig del i vårt hållbarhets- och miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001. För att minska våra frakter använder vi oss främst av europeiska material och fabriker. För oss är det också självklart att vi använder klimatsmarta alternativ vid våra resor.

Vårt mål är att alla Taigas ingående material och tillbehör i produkterna ska vara Oeko-Tex® eller Bluesign® certifierade. Det är globala provnings- och certifieringssystem inom textilindustrin som innefattar en rad kriterier och krav. Öko-Tex kan ses som en indirekt miljömärkning, även om råvarorna inte är ekologiskt framställda. Bluesign är en standard för miljöcertifiering av textilproduktion. Certifieringen gäller också samhällsansvar (CSR) och innefattar såväl utsläpp i luft och vatten, resurshushållning och arbetsmiljö, som säkerheten för dig som bär plaggen. Däremot omfattas inte miljöbelastningen när produkterna används. Taiga följer naturligtvis också lagkraven enligt REACH, EU:s förordning för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö från risker som kan förorsakas av kemikalier. Sammanfattningsvis gör vi ofta långt mer än vad lagar och branschförordningar förespråkar.


Det här är våra åtaganden - vi ska:


  • minska vår påverkan på miljön.
  • vid val av material och tillbehör till våra produkter, uppmuntra våra leverantörer så att de tillverkar på ett miljöriktigt vis.
  • sträva efter att de transporter vi genomför är miljömedvetna.
  • hushålla med råvaror och undvika spill
  • minska vårt användande av energi och vatten.
  • klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.
  • involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete.

Alla våra material

Vi nöjer oss bara med det bästa. Därför använder vi textilier och kvaliteter från världens främsta aktörer på funktionsmaterial.