Beteende och prestation i kyla

av Ann Enander, psykolog

Kyla påverkar människan både fysiskt och mentalt. Vistelse i kyla kan påverka prestationsförmågan och beteendet på flera olika sätt:

Manuell förmåga

Nedkylning av framförallt händer och underarmar leder till försämrad manuell känslighet och rörlighet. Förmågan att genomföra precisionsuppgifter som kräver god finmotorik kan försämras redan vid fingertemperaturer kring 20 °C, d v s innan man upplever påtagligt obehag eller smärta.

Uppmärksamhet

I samband med nedkylning kan det vara svårt att bibehålla skärpt uppmärksamhet. I test-situationer missar personer till exempel signaler som de har i uppgift att svara på. Effekten kan uppträda även tidigt under exponering för kyla och kan delvis bero på ovana och att köldupplevelser distraherar uppmärksamheten.

Missbedömningar

Komplexa mentala uppgifter som kräver koncentration och skall genomföras under tidspress har visat sig vara särskilt känsliga för effekter av nedkylning. Antalet fel ökar, och de fel som begås tenderar att vara snabba fel. Man blir mer benägen att fatta felaktiga beslut, och att fatta dem snabbt.

Inlärning och minne

Nedkylda personer har svårare att memorera och lära sig saker. Däremot tycks inte förmågan att komma ihåg saker som man lärt sig tidigare påverkas lika mycket av kyla.

Kylans påverkan

Kroppens signaler

Att arbeta i kyla under längre tid kan medföra att man vänjer sig vid kroppens reaktioner och känner mindre obehag av köldstress. Detta kan dock även innebära ökade risker, om följden blir den att man lär sig bortse från kroppens varningssignaler och nonchalerar dessa. Prestation på vissa uppgifter kan påverkas även vid relativt lätt nedkylning. Hur stora effekterna blir beror dock på många olika faktorer. Några av dessa framgår av figuren, som visar en schematisk modell över hur kyla inverkar på prestation och beteende.

Individer kan reagera mycket olika på köldstress såväl fysiologiskt som psykologiskt. Att människor som vistas och arbetar i samma miljö tycker och reagerar olika kan alltså bero på att de faktiskt påverkas olika mycket. Därför är det viktigt att ta hänsyn till individuella behov och att ge möjligheter till individuella anpassningar. Som nämndes ovan inverkar kyla på prestationskapaciteten på flera sätt. Den faktiska prestationen vid ett visst tillfälle påverkas sedan av situationsfaktorer, samt även av individens inställning och motivation. Genom att organisera arbetet på ett lämpligt sätt kan man minimera uppgifter som är särskilt känsliga för köldstress och öka individens möjligheter att kompensera kylans negativa effekter.

Effekter på prestation visar sig inte alltid i form av försämrad förmåga att genomföra uppgiften. Det kan hända att en individ kan bibehålla samma prestationsnivå, men då till priset av en högre kostnad i form av ökad ansträngning. Att under längre tid arbeta nära gränsen för den egna prestationskapaciteten kan öka risken för misstag och felhandlingar. Sammanfattningsvis är det många olika faktorer som påverkar individens förmåga att i kyla utföra uppgifter på ett bra och säkert sätt. En god och anpassningsbar utrustning är en viktig komponent. Kunskap och träning, säkerhetsmedvetande i arbetets organisation och rutiner samt ett gott arbetsklimat är andra viktiga komponenter.

Kylans påverkan